การประชุมวิชาการ
Role of Albumin in Liver Disease
ชื่อการประชุม Role of Albumin in Liver Disease
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-003-03-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 16 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
Albumin, Liver disease
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนได้จาก QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ link https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6JQyfcStS8yzRTm27HHViQ ไม่มีค่าใ้ช้จ่าย