การประชุมวิชาการ
งานประชุมหัวข้อ Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 10 Lung Cancer
ชื่อการประชุม งานประชุมหัวข้อ Oncology Pharmacotherapy “Prosperous Oncology Pharmacy” ครั้งที่ 10 Lung Cancer
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-011-11-2565
สถานที่จัดการประชุม บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
วันที่จัดการประชุม 17 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำหน่วยเคมีบำบัด และเตรียมผสมยาปราศจากเชื้อ Pharmacy- IV admixture and Oncology Services ฝ่ายเภสัชกรรม และเภสัชกรอื่นๆ พยาบาลมะเร็งวิทยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายในลำดับ 2 ของโลก (2019) และเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบันประเทศไทยพบว่ามะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งสำใส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับ 1-5 ตามลำดับ (Globocan 2020) การรักษาโรคมะเร็งมีวิธีรักษาโดยทั่วไป ได้แก่การผ่าตัด รังสีรักษา และการให้ยาเคมีบำบัด การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดและยาพุ่งเป้า มีวิธีการรักษาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือมีข้อบ่งชี้ในการรักษา เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นต้น ยาเคมีบำบัดจัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือ High alert drugs เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อผู้ป่วยมากแม้จะใช้ในขนาดรักษา ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับยามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึ่งประสงค์จากการใช้ยา ดังนั้นการใช้ยาเคมีบำบัดในรูปแบบรับประทานจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ ตลอดจนอาการไม่พึ่งประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดในการรักษา บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแต่การเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิดปราศจากเชื้อ แต่ยังเป็นการร่วมให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาชาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ไช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของสหสาชาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันเนล เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ซึ่งรองรับผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก โดยรับผู้ป่วยนอกที่เป็นโรคมะเร็งเฉลี่ย 75 คนต่อวัน และรับผู้ป่วยในเฉลี่ย 30 คนต่อวันในยุคของการแพร่กระจายไวรัส (COVID)-19 แม้ว่าสัดส่วนจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เป็นมะเร็งชนิดลุกลามรักษายาก มีน้อยลง แต่ความชับซ้อนของการให้การดูแลการรักษามีมากขึ้น การวางแผนการรักษาการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแบบสหสาชาวิชาชีพ (multidisciplinary care) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
ชมรมเกสัชกรบำรุงราษฎร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการอบรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะในความรู้ทางเภสัชบำบัดด้านโรคมะเร็งสำหรับเภสัชกรในทุกๆ ปีเพื่อให้เภสัชกรสามารถเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มาตรฐานการรักษาในปัจจุบัน สามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชบำบัด นำไปสู่การทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. อธิบายปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างอาการและอาการแสดง ค่าทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการประเมินผลการรักษาและการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆ ที่พบได้บ่อยได้แก่ มะเร็งผิวหนัง, มะเร็งเม็ดเลือดขาว (AML), มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (HD/NHD), มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (CRC), มะเร็งไต (RCC), มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งปอด (NSCLC), มะเร็งเต้านม,มะเร็งสมอง (CNS Cancer) และมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)
2. สามารถบอกถึงการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมของโรคมะเร็งชนิดด่างๆ ได้ (โดยเฉพาะยาที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจาก US FDA 2018-2022)
3. สามารถบอกถึงปัญหาในการใช้ยา (Drug related problems, DRPs) และแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา (Supportive Cares) รวมทั้งการให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ยารักษาโรคมะเร็งและมีผลเสียน้อยที่สุด
4. สามารถให้คำแนะนำเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือคำแนะนาสำหรับการคัดกรองโรคมะเร็งได้
คำสำคัญ
Lung Cancer
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนโดยแจ้งผ่านคุณเอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-0114547 E-mail: Aekaluck@bumrungrad.com