การประชุมวิชาการ
Update Status on Cannabis Legalization (การประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี 2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564)
ชื่อการประชุม Update Status on Cannabis Legalization (การประชุมวิชาการเภสัชกรรม ประจำปี 2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-019-04-2565
สถานที่จัดการประชุม Hybrid
วันที่จัดการประชุม 23 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
“เภสัชกรรมสมาคมแห่งกรุงสยาม” ได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2472 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะช่วยคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชน มิให้ถูกหลอกลวง หรือแอบอ้างในการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อของสมาคม เป็น “เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2491 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 91 ปี ที่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนของวิชาชีพเภสัชกรรมในการยืนหยัดต่อสู้อย่างเข้มแข็ง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และเภสัชกรรมสมาคมฯได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นผู้แทนวิชาชีพเภสัชกรรมในองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าในระดับสากล เทียบเคียงอนารยะประเทศ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมเป็นประจำทุกปีเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของสมาคมฯ ที่มุ่งเน้นวิชาการส่งเสริมความรู้ พร้อมแถลงผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเภสัชกรรมสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาแก่สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับปีนี้จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “Update Status on Cannabis Legalization”
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อรับทราบทิศทาง ความท้าทาย โอกาส และบทบาทของเภสัชกรในอนาคต และเพื่อให้สมาชิกและเภสัชกรที่สนใจรับทราบผลงานของเภสัชกรรมสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา
คำสำคัญ
กัญชา
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th