การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 6
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 6
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-013-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ประชุมออนไลน์ ผ่าน Platform Zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 11 -18 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรทั่วไป จำนวน 900 คน 2. บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการดำเนินงานจำนวน 50 คน 3. บุคคลที่สนใจทั่วไป จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่มีบทบาทในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ ที่ช่วยจัดการดูแลปัญหาเรื่องยาและสุขภาพให้กับประชาชน ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพอื่น ๆ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้กำหนดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เภสัชกรได้ติดตามความก้าวหน้า ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพเภสัชกรรม โดยองค์ความรู้ที่ได้จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่ทางสังคมในด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่เกิดขึ้นช่วง COVID-19 หรือหลัง COVID-19 ได้อย่างมั่นคง
การจัดงานประชุมบริการวิชาการในปีนี้ มุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรม ความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์แม่นยำ ความเกี่ยวข้องของการดูแลรักษาโรคเฉพาะราย ที่เป็นการขับเคลื่อนของวิชาชีพและของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อสังคมในอนาคต
การประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าเภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมฯ ในโครงการบริการวิชาการฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ และประสบการณ์จากวิทยากรที่มอบให้ในการอบรม นำไปใช้ประโยชน์และทำงานร่วมกับทีมงานวิชาชีพอื่น ๆ ในที่ทำงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่น ๆ ส่งผลต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลเรื่องยาและสุขภาพ เกิดความเข้าใจและปรับการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรม
2.เพื่อเตรียมความพร้อมของเภสัชกร ในการให้บริการเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
3.เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th สอบถามรายละเอียด คุณกัลยา อรวิเชียร 0899183921