การประชุมวิชาการ
(Online) Pharmacy Practice in Aging Era
ชื่อการประชุม (Online) Pharmacy Practice in Aging Era
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-018-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 13 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้อาการเจ็บป่วยที่มักเกิดในผู้ป่วยสูงวัยจึงพบได้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอาการแพ้ หรืออาการปวด ซึ่งมักจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันการเกิดอาการซ้ำให้แก่ผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Pharmacy Practice in Aging Era ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการและสาเหตุของกลุ่มอาการที่มักพบในผู้ป่วยสูงอายุ ได้แก่ อาการแพ้ ภูมิแพ้จมูกอักเสบ และอาการปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อและข้อ แนวทางการเลือกใช้ยารักษา รวมถึงคำแนะนำในการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษา และการป้องกันการเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นซ้ำในอนาคต
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการและสาเหตุของการเกิดอาการแพ้ และภูมิแพ้จมูกอักเสบ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาภูมิแพ้จมูกอักเสบ การเลือกใช้ยาและการปรับพฤติกรรม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ สาเหตุและการประเมินความรุนแรงของอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ รวมถึงการป้องกันการเกิดอาการดังกล่าว
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th