การประชุมวิชาการ
การอบรมการเรียนรู้เฉพาะโรค ด้านเอชไอวี
ชื่อการประชุม การอบรมการเรียนรู้เฉพาะโรค ด้านเอชไอวี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-006-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันที่จัดการประชุม 10 มี.ค. 2565 - 07 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยประเทศไทยมีเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ในปี ๒๕๗๓ โดยการลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ มาตรการที่สำคัญ คือ การเร่งรัดให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้าถึงบริการดูแลรักษาที่มี คุณภาพ มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวีให้มีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการบริการดูแลรักษาด้านเอชไอวี โดยจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ECHO) ที่มีหลักการในการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ไปสู่บุคคล แทนการเคลื่อนย้ายบุคคลไปหาองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญ ได้องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพบริการดูแลรักษาด้านเอชไอวี อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงจัดทำโครงการอบรมการเรียนรู้เฉพาะโรค ด้าน HIV โดยใช้รูปแบบโครงการ ECHO เพื่อช่วยดำเนินการกิจกรรมในโครงการและเป็น ที่ปรึกษาให้กับกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในการจัดทำชุมชนปฏิบัติด้านเอชไอวีโดยใช้รูปแบบโครงการ ECHO ซึ่งจะทำให้กิจกรรมของโครงการดำเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมหลักสูตรการเรียนรู้เฉพาะโรค ด้าน HIV ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ แลผู้ปฏิบัติงานในระดับสถานพยาบาล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
***ลงทะเบียน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย*** ถ่ายทอดสดผ่านทาง ระบบออนไลน์ Zoom Meeting ***ทุกวันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม, 7 เมษายน, 12 พฤษภาคม, 9 มิถุนายน, 7 กรกฎาคม 2565*** สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 02-590-3336