การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (แบบออนไลน์)
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ และแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (แบบออนไลน์)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-004-02-2565
สถานที่จัดการประชุม อบรมแบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 31 มี.ค. 2565 - 01 เม.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีความความสำคัญที่จะทำให้นักวิจัยสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งปัจจุบันด้วยสถานการณ์ COVID-19 มีงานวิจัยจำนวนมากที่ต้องปรับมาทำในรูป internet-based หรือ กระบวนการขอความยินยอมเป็นแบบออนไลน์ มากขึ้น จึงมีความสำคัญในการที่ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อที่จะปกป้องผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ให้เกิดอันตราย และได้ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการวางแผนการดำเนินการวิจัยได้
คำสำคัญ
จริยธรรมการวิจัยในคน, การเขียนโปรโตคอล, กระบวนการขอความยินยอม, internet study
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คุณนงนุช โมราราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-3656 https://sites.google.com/view/ethics-research-conference