การประชุมวิชาการ
(Online) "จากแนวทางสู่การปฏิบัติ – ภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกาย"
ชื่อการประชุม (Online) "จากแนวทางสู่การปฏิบัติ – ภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกาย"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-008-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 19 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โรคทางเดินอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยในร้านขายยา โดยเฉพาะอาการอุจจาระร่วง ที่มักจะมีอาการเฉียบพลันและต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ต้องอาศัยการประเมินอาการและการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ร่วมกับความรู้ความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ การรักษาโรคอุจจาระร่วงอย่างไรให้ “ปลอดภัย”สำหรับเภสัชกรชุมชน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการและสาเหตุของการเกิดอาหารอุจจาระร่วง การประเมินอาการและการซักประวัติข้อมูลที่จำเป็นต่อการรักษา แนวทางการเลือกใช้ยารักษา รวมถึงคำแนะนำในการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรคอุจจาระร่วง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา โรคอุจจาระร่วง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์ และการเลือกใช้ยาในการรักษาโรคอุจจาระร่วง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th