การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines Research Update and Application
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines Research Update and Application
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รหัสกิจกรรม 1019-2-000-002-03-2565
สถานที่จัดการประชุม การประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (online seminar)
วันที่จัดการประชุม 20 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยา เภสัชกรทั่วไป รวมทั้งสิ้น ประมาณ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญต่อการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ การใช้ยา รวมถึงการใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ (complementary medicines) อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในขณะที่ประชาชนมีความสนใจในเรื่องของโภชนเภสัชภัณฑ์และมีการเสาะหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ เภสัชกรจึงควรมีการอัพเดทความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) เพื่อสามารถให้ความรู้หรือแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและการศึกษาแบลคมอร์ส จึงจัดการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง Complementary Medicines Research Update and Application
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวและสามารถให้คำแนะนำกับเกี่ยวกับ complementary medicine ในการส่งเสริมสุขภาพ ระบบทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกัน การจัดการภาวะต่อมลูกหมากโต การกีฬาและการออกกำลังกาย และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.เพื่อให้เภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
Drug, Complementary medicines, Gut Microbiome, Probiotic, Immunity, Benign prostate hyperplasia, Sport exercise and health
วิธีสมัครการประชุม
Register Online : Complementary Medicines Research Update and Application