การประชุมวิชาการ
ข้อเสื่อม และโรคทางตาที่ร้านยาจัดการได้
ชื่อการประชุม ข้อเสื่อม และโรคทางตาที่ร้านยาจัดการได้
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-004-03-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
วันที่จัดการประชุม 20 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยา ที่สนใจจำนวน 300 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้คนในสังคม ตัวอย่างเช่น การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน การใช้เวลากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นระยะเวลานานร่วมกับการดูแลสุขภาพดวงตาและเปลือกตาไม่เพียงพอพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพตามมา ซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพที่มีโอกาสพบมากขึ้น เช่น โรคข้อเสื่อม โรคตาแห้งและโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน อาจกล่าวได้ว่าโรคที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเกิดได้กับทุกคน โดยอาการที่พบอาจไม่รุนแรง แต่แท้จริงแล้วหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้อาการรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น โรคข้อเสื่อม ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานและไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุ ทำให้การเดินหรือการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆไม่ปกติ หรือโรคตาแห้งและต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน หากปล่อยทิ้งไว้นาน จะส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางตาหลายอย่างตามมา เช่น เกิดแผลที่ผิวกระจกตา ส่งผลต่อการมองเห็น หรือเป็นโรคตากุ้งยิงบ่อยๆ จะเห็นได้ว่าโรคดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งสิ้น ทั้งนี้จึงได้เล็งเห็นว่าในกลุ่มเภสัชกร มีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคข้อเสื่อม โรคตาแห้งและโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาพร้อมให้คำแนะนำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม โรคตาแห้ง และโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเมื่อเป็นโรคดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
online