การประชุมวิชาการ
โครงการบริการศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล
ชื่อการประชุม โครงการบริการศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-002-01-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 27 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในร้านยาในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานปฏิบ้ติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นการให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม สนับสนุนเครือข่ายสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชนและป็นแแหล่งฝึกวิชาชีพ ด้านเภสัชกรรมชุมชนสำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ แจากแนวคิดข้างต้น ร้านยามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดบริการวิชาการให้กับบุคลากรแก้ผู้ให้บริการด้านยาในชุมชน ในลักษณะของการประชุมวิชาการเรื่องโรคและการใช้ยาในชุมชน ทั้งนี้งานบริการวิชาการถือเป็นบทบาทสำคัญสำหรับร้านยามหาวิทยาลัยนเรศวรในการพัฒนาเภสัชกรในชุมชนเพื่อพัฒนาความรู้และร่วมกันดูแลปัญหาสุขภาพและการใช้ยาในชุมขน พร้อมกันกับพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียง
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนองค์ความรู้เรื่องฮอร์โมนและการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดให้กับเภสัชกรชุมชน
2. เป้นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน ร้านยา ยาเม็ดคุมกำเนิด การบริบาลทางเภสัชกรรม สปสช.
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5530-2093