การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง COVID-19 mRNA for children: what are the differences pharmacists should know?
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง COVID-19 mRNA for children: what are the differences pharmacists should know?
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-006-01-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 31 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ