การประชุมวิชาการ
(Online) "Pharmacist Series I: Deep Dive into Drug Quality"
ชื่อการประชุม (Online) "Pharmacist Series I: Deep Dive into Drug Quality"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-005-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 05 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะอาการกลุ่มผื่นแพ้ผิวหนัง และผื่นผ้าอ้อมที่มักพบบ่อยในเด็ก และเกิดการเป็นซ้ำ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ต้องอาศัยการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อบรรเทาอาการ และกำจัดสาเหตุของการเกิดโรค เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายจากอาการและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Pharmacist Series I: Deep Dive into Drug Quality" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการผื่นแพ้ผิวหนัง โดยเฉพาะผื่นแพ้ผ้าอ้อม สาเหตุและแนวทางการรักษา การเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม และบทบาทของ Semi Occlusive Ointment ในการรักษาและป้องกันการเกิดผื่อนแพ้ผ้าอ้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของผื่นแพ้ผิวหนัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา ผื่นแพ้ผิวผนัง โดยเฉพาะผื่นแพ้ผ้าอ้อมในเด็ก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของ Semi Occlusive Ointment ในการรักษาและป้องกันผื่นแพ้ผ้าอ้อม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th