การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม Data Science Fundamental Skills for Pharmacists หัวข้อ Machine Learning and Data Modeling
ชื่อการประชุม โครงการอบรม Data Science Fundamental Skills for Pharmacists หัวข้อ Machine Learning and Data Modeling
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-011-05-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 07 -08 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุข จำนวน 60 คน 2. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรในคณะ จำนวน 10 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Data Science หรือวิทยาการข้อมูล ได้กลายเป็นคำที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเป็นศาสตร์ที่พยายามจะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจของธุรกิจ เครื่องมือที่สำคัญสำหรับงานทางวิทยาการข้อมูลมีหลายอย่าง สามารถจัดประเภทตามการใช้งานกับข้อมูลได้ ดังนี้ 1) เครื่องมือสำหรับการทำ Data manipulation ได้แก่ Spreadsheets และ ภาษา SQL โดย Spreadsheets ช่วยให้สามารถจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่วน SQL ช่วยให้สื่อสารกับฐานข้อมูลได้รู้เรื่องและนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างง่ายดาย 2) เครื่องมือสำหรับการทำ Dashboard และ Data Visualization โดย Dashboard เป็นการนำเสนอ KPI ที่สำคัญต่อองค์กร ส่วน Data Visualization เป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาแสดงอยู่ในรูปแบบกราฟิก 3) เครื่องมือสำหรับการทำ Data Analysis ได้แก่ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติมีประโยชน์หลักเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลได้รับการตีความอย่างถูกต้อง และความสัมพันธ์นั้น “สำคัญ” หรือมีความหมายจริง ๆ และไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 4) เครื่องมือสำหรับการทำ Data modeling ได้แก่ ซอฟต์แวร์ Machine learning โดยช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้จากข้อมูลชุดตัวอย่าง ได้ด้วยตนเอง โดยปราศจากการป้อนคำสั่งของโปรแกรมเมอร์
จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่เภสัชกรควรมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิทยาการข้อมูล และมีทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาการข้อมูลเพื่อให้สามารถประยุกต์กระบวนการทางวิทยาการข้อมูลในการสกัดองค์ความรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ในงานเภสัชกรรมได้ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้แบ่งความรู้และทักษะออกเป็น 4 หัวข้อตามการใช้งานกับข้อมูล ได้แก่ 1) Spreadsheets and database query 2) Dashboard and data visualization 3) Statistics and data analysis และ 4) Machine learning and data modeling เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกเติมเต็มทักษะเฉพาะที่ขาดไป และสามารถนำมาใช้ในกิจกรรมของการทำงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้นและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
2.มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือทางวิทยาการข้อมูลโดยการฝึกปฏิบัติตามโจทย์ตัวอย่าง
คำสำคัญ
Data science, spreadsheets, database, data visualization, dashboard, statistics, data analysis, data modeling, machine learning
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th