การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง NSAIDs for Menstrual Migraine: Kill two birds with one stone!
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง NSAIDs for Menstrual Migraine: Kill two birds with one stone!
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-005-02-2565
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 19 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคปวดศีรษะไมเกรนที่สัมพันธ์กับรอบเดือน (menstrual migraine) เป็นภาวะเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างมาก เนื่องจากเป็นภาวะปวดศีรษะระดับปานกลางถึงรุนแรงที่ตอบสนองต่อการรักษาน้อยกว่าโรคปวดศีรษะไมเกรนโดยทั่วไป นอกจากนี้การเกิดภาวะปวดศีรษะในขณะที่ผู้ป่วยมีภาวะปวดประจำเดือนร่วมด้วยจึงเป็นการเพิ่มระดับความทุกข์ทรมานต่อผู้ป่วยมากขึ้น การรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนที่สัมพันธ์กับรอบเดือนจึงมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง การเลือกใช้ยากลุ่ม NSAIDs ค่อนข้างได้รับความนิยมมากกว่ายารักษาไมเกรนกลุ่มอื่นในกรณีข้างต้น เนื่องจากมีประสิทธิภาพครอบคลุมอาการปวดทั้งสองตำแหน่งของร่างกาย ยากลุ่ม NSAIDs มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย เภสัชกรจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพของโรคปวดศีรษะไมเกรนที่สัมพันธ์กับรอบเดือน และหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของยากลุ่ม NSAIDs เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ยากลุ่มนี้อย่างสมเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูวิชาการของเภสัชกรในประเด็นต่อไปนี้
1. โรคปวดศีรษะไมเกรนที่สัมพันธ์กับรอบเดือน
2. การใช้ยากลุ่ม NSAIDs ในโรคปวดศีรษะไมเกรนที่สัมพันธ์กับรอบเดือน
คำสำคัญ