การประชุมวิชาการ
ความรู้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพ RA - ชี้แจงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคม RAPAT และการต่ออายุสมาชิกปี 2565
ชื่อการประชุม ความรู้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพ RA - ชี้แจงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคม RAPAT และการต่ออายุสมาชิกปี 2565
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-001-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Webinar
วันที่จัดการประชุม 23 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคม RAPAT
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act; PDPA) ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางภาครัฐได้มีการประกาศเลื่อนการบังคับใช้ ไปแล้วสองครั้ง และจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้างของดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคสมาคม และภาครัฐ ที่จะต้องมีกระบวนการควบคุมการใช้ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และอื่นๆ ตามคำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมฯ ได้เห็นความสำคัญของกฎหมายดังกล่าว สมควรที่จะจัดประชุมวิชาการให้ความรู้กฎหมาย PDPA และสร้างทักษะการทำงานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้จัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารต่างๆ ที่สมาคมฯ ต้องจัดทำ อาทิ เช่น การต่ออายุสมาชิกปี 2565 ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีข้อมูลของสมาชิกเพื่อการบริหาร ดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ และการส่งข่าวสารให้กับสมาชิก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เภสัชกรทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) จึงจัดการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกฯ
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการทำงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ
PDPA, Members Renewal, กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล, Personal Data Protection Act , เภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
วิธีสมัครการประชุม
to be added - (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)