การประชุมวิชาการ
โครงการการสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะรายและนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ
ชื่อการประชุม โครงการการสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะรายและนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-004-03-2565
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดรูปแบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 11 -13 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1.เภสัชกรและผู้สนใจ 2.คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และคณะทำงาน 3.วิทยากร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน การบริหารจัดการและการบริการในระบบสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพระดับนโยบาย การแข่งขันของภาคเอกชน การที่เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างมาก และถูกนำมาประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ เพื่อการจัดการที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนส่งผลให้ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบสุขภาพต่างปรับตัวและเริ่มนำการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ การสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับผู้รับบริการในองค์กรสุขภาพ (Customer Experience Creation in Health Organizations) จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่องค์กรนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้รับบริการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้รับบริการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวในใจของผู้รับบริการ เพื่อหวังว่าลูกค้าจะเกิดความประทับใจเกิดการซื้อซ้ำและต่อเนื่อง อันส่งผลให้ลูกค้าภักดีกับองค์กรในระยะยาว และนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รูปแบบการสร้างสรรค์ประสบการณ์นั้นมีแนวคิดที่เปลี่ยนไป โดยการสร้างสรรค์ประสบการณ์ในปัจจุบันมักจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผู้รับบริการเฉพาะราย การที่ให้บริการที่มีความเฉพาะเจาะจงที่มากขึ้นก็จะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงนั้น มาจากการเก็บข้อมูลการรับบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำไปออกแบบการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การใช้นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้การบริการแก่ผู้รับบริการที่ดีขึ้น การส่งเสริมความรู้ทางด้านการสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะรายและนวัตกรรมด้านบริการสุขภาพจะช่วยให้เภสัชกรพัฒนาความรู้เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการในสถานพยาบาลได้ดีมากขึ้น สำหรับการบริการทางเภสัชกรรมนั้น เภสัชกรจำเป็นที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบริบาลทางเภสัชกรรม ร่วมกับจะต้องมีทักษะในด้านการบริการเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการมีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการในสถานพยาบาล ทำให้เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือต้องการได้รับบริการทางเภสัชกรรม ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการมีความรู้สึกที่อยากจะกลับมาใช้บริการในสถานพยาบาลดังกล่าวอีกครั้ง หรือบอกต่อไปยังผู้อื่นเพื่อให้มาใช้บริการในสถานพยาบาลดังกล่าว
การประชุมนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 4 แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดทำหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม โดยเป็นการศึกษาที่มีการบริหารจัดการในระบบชุดวิชา (Module System)
วัตถุประสงค์
1. มีความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการการสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะรายและนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ
2. มีความพร้อมและเตรียมทักษะที่จำเป็นสำหรับรองรับการให้บริการที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะราย
3. ประยุกต์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะราย
และนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th