การประชุมวิชาการ
(Online) "Update Health Trends in Elderly Population"
ชื่อการประชุม (Online) "Update Health Trends in Elderly Population"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-004-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มักมีปัญหา โรคกระดูกพรุน ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออาการเจ้บป่วย อาการดังกล่าวต้องอาศัยการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาอาการ กำจัดสาเหตุของการเกิดโรค และป้องกันการกำเริบของอาการโรคกระดูกพรุน
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Update Health Trends in Elderly Population" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการโรคกระดูกพรุน สาเหตุของการเกิดโรค และแนวทางการรักษาและป้องกันการกำเริบของโรค โดยใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรคกระดูกพรุน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา โรคกระดูกพรุน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้รักษาหรือป้องกันอาการของโรค กระดูกพรุน
คำสำคัญ
กระดูกพรุน
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th