การประชุมวิชาการ
ทางเลือกใหม่ของยาคุมกำเนิดข Drug of Choice for Contraceptive
ชื่อการประชุม ทางเลือกใหม่ของยาคุมกำเนิดข Drug of Choice for Contraceptive
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-002-02-2565
สถานที่จัดการประชุม on line
วันที่จัดการประชุม 23 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีการใช้ในปัจจุบัน สามารถแบ่งตามส่วนประกอบได้เป็นสองชนิด โดยหากประกอบด้วย progestin เพียงชนิดเดียว เรียกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (progestin only pill; POPs) และหากประกอบด้วย estrogen และ progestin ในเม็ดเดียวกันเรียกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (combined oral contraceptive
pill; COCs) แม้ว่า COCs จะมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายมาเป็นระยะเวลานาน หลายสิบปีแต่พบข้อมูลหลักฐานทางวิชาการที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทาน COCs และความเสี่ยง ต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเป็นผลจากฤทธิ์ ของ estrogen เป็นหลัก 3 จากข้อจำกัดนี้รวมถึงข้อจำกัดอื่นของestrogen เช่น อาการข้างเคียงที่รบกวนผู้ป่วย การมีผลด้านลบต่อการให้นมบุตร และ ข้อห้ามใช้ต่าง ๆ ของ estrogen ทำให้ปัจจุบันมีความนิยมใช้ POPs เป็ นทางเลือกในการคุมกำเนิดเพิ่มมากขี้นโดยเฉพาะ POPs ที่มีส่วนประกอบของ desogestrel (DSG) ที่เป็น progestin รุ่นใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพใก้ลเคียงกับ COCs และสามารถใช้ได้สะดวกมากกว่า POPs ที่มีส่วนประกอบของ progentin รุ่นเก่า เพื่อให้เภสัชกรสามารถพิจารณาเลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้การเลือกใชย้าคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อทบทวนข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (Progestin only pill; POPs) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างฮอร์โมนโปรเจสติน (progestin) ที่ใช้ในยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ออนไลน์