การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ Challenging of rational drug use during the COVID-19 era in 2022
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ Challenging of rational drug use during the COVID-19 era in 2022
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-002-01-2565
สถานที่จัดการประชุม Online Meeting
วันที่จัดการประชุม 14 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ นักศึกษาแพทย์ เภสัชกร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จำนวน 1,000 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย ภายใต้การมุ่งสู่ RDU Country เป็นประเทศที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use หรือ RDU Country) ภายใน พ.ศ.2565 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการระบบสาธารณสุขและมุ่งส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยาและโรงพยาบาลมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากสถานการณ์ covid-19 ที่เป็นโรคอุบัติใหม่ ซึ่งวิชาชีพแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จำเป็นจะต้องติดตามและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย covid-19 ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงประสงค์จัดงานประชุมวิชาการขึ้นในหัวข้อ เรื่อง Challenging of rational drug use during covid-19 in 2022 เพื่อให้วิชาชีพแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานการณ์ covid-19
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการรักษาโรค covid-19
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
คำสำคัญ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานการณ์ covid-19