การประชุมวิชาการ
(Online)“Reveal the New You เผยผิวสุขภาพดีอย่างมั่นใจ”
ชื่อการประชุม (Online)“Reveal the New You เผยผิวสุขภาพดีอย่างมั่นใจ”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-107-12-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 11 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย คืออาการทางโรคผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นภาวะการอักเสบ ติดเชื้อ หรือปัญหาผิวหนังอื่นๆ เช่น สิว ฝ้า เป็นต้น ซึ่งการพิจารณาจำแนกโรค และการเลือกใช้ยารักษาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต และความมั่นใจให้กับผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “Reveal the New You เผยผิวสุขภาพดีอย่างมั่นใจ”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นภาวะการอักเสบ ติดเชื้อ หรือปัญหาผิวหนังอื่นๆ การรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อราและแบคทีเรีย การพิจารณาเลือกใช้ Azelaic Acid เพื่อแก้ไขปัญหาผิวหนัง รวมถึงแนวทางการดูแลผิวหนังให้สุขภาพดี การดูแลตนเองแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพผิวและส่งเสริมความมั่นใจให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงโรคและปัญหาของผิวหนัง การประเมินอาการและจำแนกประเภทของโรคทางผิวหนัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการรักษาโรคผิวหนังที่ติดเชื้อราและแบคทีเรีย
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการพิจารณาเลือกใช้ Azelaic Acid ในการรักษาผิวหนัง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th