การประชุมวิชาการ
(Online) Global Symposium: Antimicrobial stewardship GRIP/AMR Commission: Bringing the pharmacy roadmaps to life
ชื่อการประชุม (Online) Global Symposium: Antimicrobial stewardship GRIP/AMR Commission: Bringing the pharmacy roadmaps to life
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-105-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 30 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน เภสัชกรร้านขายยาจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและยาอยู่เสมอ การพิจารณาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล เป็นหนึ่งในพันธกิจที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ พร้อมกับให้ความรู้แก่ชุมชน
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Global Symposium: Antimicrobial stewardship GRIP/AMR Commission: Bringing the pharmacy roadmaps to life
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Antimicrobial Stewardship ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล และแผนงานการขับเคลื่อน Antimicrobial Stewardship ของตัวแทนประเทศจากแต่ละภูมิภาค ที่เภสัชกรสามารถทำความเข้าใจและสามารถศึกษาจุดเด่น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงให้คำแนะนำและความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อที่จะสามารถดูแลตนเองและเข้าใจการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Antimicrobial Stewardship
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และแผนการขับเคลื่อน ของตัวแทนประเทศจากแต่ละภูมิภาค
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ให้คำแนะนำและความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อที่จะสามารถดูแลตนเอง (self-care) และเข้าใจการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th