การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม ประจำปี 2564
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม ประจำปี 2564
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-033-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
วันที่จัดการประชุม 26 กันยายน 2564
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ