การประชุมวิชาการ
โครงการการพัฒนาการผลิต การดูแลและการใช้หนูเม้าส์ดัดแปรทางพันธุกรรม
ชื่อการประชุม โครงการการพัฒนาการผลิต การดูแลและการใช้หนูเม้าส์ดัดแปรทางพันธุกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-040-11-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 12 -17 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ทำงานวิจัยในระดับพรีคลินิก นักวิจัย อาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้จัดสรรทุนให้กับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ดำเนินโครงการการพัฒนาการผลิต การดูแลและการใช้หนูเม้าส์ดัดแปรทางพันธุกรรม ภายใต้แผนงานกลุ่ม Global Partnership ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มสมรรถนะของประเทศไทยในการรับการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขยายพันธุ์หนูเมาส์ดัดแปรพันธุกรรม อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการสร้างเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อกระบวนการวิจัยและพัฒนายาในระดับพรีคลีนิค
นอกจากกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวนั้น การจัดการประชุมในรูปแบบ Webinar series ยังเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่สำคัญให้กับบุคลากรเพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการในสภาวะที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการนี้ รศ.ภญ.เรืออากาศโทหญิง ดร. ภัสราภา โตวิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการแผนงานภายใต้ทุน Global Partnership สังกัดคณะเภสัชศาสตร์จึงได้ดำริให้จัดการประชุมในรูปแบบ Webinar เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต การดูแล และการใช้หนูเม้าส์ดัดแปรทางพันธุกรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางพรีคลินิก
2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการวิจัยขั้นพื้นฐานให้นำไปสู่การศึกษาในระดับพรีคลีนิคในสัตว์ทดลอง อันจะเป็นการส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนายาใหม่ในประเทศไทย
คำสำคัญ