การประชุมวิชาการ
(Online) Informing the procurement process in real time
ชื่อการประชุม (Online) Informing the procurement process in real time
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-092-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 05 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและยาอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข และการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบที่ต้องปฏิบัติสำหรับภาวะฉุกเฉินและการบริหารคลังยาสำหรับการรักษาโควิด-19 และยารักษาโรคทั่วไปอื่นๆ ให้เพียงพอ ล้วนเป็นสิ่งที่เภสัชกรต้องมีความรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Informing the procurement process in real time
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารคลังยา ในช่วงของการระบาของโควิด-19 ระเบียบปฏิบัติ ปัจจัยที่ต้องคำนึง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการ ดำเนินการจริงในการบริหารคลังยา เพื่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย และมาตรฐานที่ดีในการบริหารทรัพยากรของโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 และประกาศล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉิน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายสุขภาพ และนโยบายทางด้านสาธารณสุข ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกร
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินการจริง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารคลังยา ในช่วงของการระบาดของโควิด-19
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th