การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-022-10-2564
สถานที่จัดการประชุม Online Meeting
วันที่จัดการประชุม 14 -15 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice