การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่อการประชุม โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2564
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รหัสกิจกรรม 1019-2-000-001-01-2565
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 29 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
กลุ่มเป้าหมาย 1) เภสัชกรประจำแหล่งฝึก จำนวน 10 ท่าน 2) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 30 ท่าน 3) คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 20 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ EAU โดยแต่ละตัวอักษรมีความหมายดังนี้
E คือ Efficiency and Ethics: ประสิทธิภาพและจริยธรรม หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถนำความรู้ที่ได้จากทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นบันไดไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป โดยรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพได้อย่างมั่นคง ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะในการใช้ชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีจริยธรรม
A คือ Adaptive Ability: ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเป็นเลิศ รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสภาวะสังคม สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีความเข้าใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมที่จะใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ในทุกสภาวการณ์ อีกทั้งตระหนักในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม เพื่อความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปในภายหน้า
U คือ Universal Wisdom : ปัญญาอันเป็นสากล หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ให้เป็น ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิธีต่าง ๆ ในโลกอันเป็นสากล มีความเชื่อในการเรียนรู้และได้มาซึ่งความรู้โดยปราศจากสิ่งกีดกั้น ไม่ว่าจะเป็นพรมแดน ขอบเขต ระยะทาง เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะทางสังคม มีภาวะวิสัยในการสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ได้จริง และเปิดใจกว้างเพื่อรับความรู้ที่หลากหลายในยุคแห่งโลก ไร้พรมแดน
วิชาชีพเภสัชกรรมเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน เนื่องจากองค์ความรู้เกี่ยวกับยามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงมีมติในวาระที่ 3 (พ.ศ. 2544-2546) เห็นชอบให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้มีแนวคิดจัดโครงการอบรมให้ความรู้สำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และ เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งฝึก ศิษย์เก่า และคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย


วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรประจำแหล่งฝึกและศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
2.เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งฝึก ศิษย์เก่า และคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คำสำคัญ
บริบาลทางเภสัชกรรม, เภสัชกรรมชุมชน
วิธีสมัครการประชุม
กรอกข้อมูลผ่านระบบ google form