การประชุมวิชาการ
ก้าวทันยาและวัคซีน Covid-19
ชื่อการประชุม ก้าวทันยาและวัคซีน Covid-19
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-010-11-2564
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 29 กันยายน 2564
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภายในและภายนอก อย.
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วัคซีน covid-19