การประชุมวิชาการ
(Online) Biosimilar Concept and Things Beyond Similarities”
ชื่อการประชุม (Online) Biosimilar Concept and Things Beyond Similarities”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-070-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 01 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรโรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการรักษามาตรฐานและเพิ่มการเข้าถึงยาให้แก่ประชาชน เภสัชกรผู้รับผิดชอบจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก และจัดซื้อยาคุณภาพดีเข้าสู่สถานพยาบาล ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยามีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars) ซึ่งหมายถึงยาชีววัตถุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแง่คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Reference Biological Product) ซึ่งมีองค์ความรู้และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาและคัดเลือกยาอย่างเหมาะสม

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Biosimilar Concept and Things Beyond Similarities” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar) หลักเกณฑ์การพิจารณายาชีววัตถุ ความสำคัญของคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของยาชีววัตถุ นโยบายและเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกยาชีววัตถุคล้ายคลึง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องคุณภาพของยาชีววัตถุคล้ายคลึง เกณฑ์การพิจารณา และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของยา เพื่อเภสัชกรสามารถนำไปประยุกค์ใช้และสามารถกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกยาและสามารถจัดซื้อยาชีววัตถุคล้ายคลึงได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีในการรักษา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar)
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ระหว่างยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar) และยาต้นแบบ (Reference Biological Product)
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเข้าใจหลักการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถกำหนดเกณฑ์การคักเลือกยาชีววัตถุคล้ายคลึงได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th