การประชุมวิชาการ
(Online)Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 1 - Current COVID-19 Treatment and Drug Administration
ชื่อการประชุม (Online)Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 1 - Current COVID-19 Treatment and Drug Administration
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-069-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 04 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและยาอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษานั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม การเลือกยารักษาและการพิจารณาใช้ยาทางเลือกให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ต้องอาศัยองค์ความรู้ของโรคและหลักการรักษาโควิด-19
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 1 - Current COVID-19 Treatment and Drug Administration ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และมาตรฐานการรักษาโรค ยารักษา และยาทางเลือกที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของการติดเชื้อ ลดอัตราการเสียชีวิตและสามารถรักษาให้ผู้ป่วยหายกลับมาเป็นปกติได้มากที่สุด ทั้งนี้การให้ความรู้และคำแนะนำที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติของโรคหอบหืด นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและต้องติดตาม เพื่อให้สามารถควบคุมอาการและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และหลักการรักษาโรค
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาและยาทางเลือกในการรักษาโควิด-19 กลไกการออกฤทธิ์ และความปลอดภัยในการใช้ยา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหอบหืด ให้สามารถควบคุมอาการและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
คำสำคัญ
Standard Treatment Guideline for COVID-19,Complimentary & Alternative Medicine for COVID-19 Treatment,Pharmaceutical Care Approaches in Asthma Patient
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th