การประชุมวิชาการ
การพัฒนาผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) ระดับพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อการประชุม การพัฒนาผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) ระดับพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-007-04-2559
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 21 -27 เม.ย. 2559
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดทุกผลิตภัณฑ์ (งานทะเบียน) ประสบการณ์การปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ปี, เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานคณะกรรมกา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 28 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับ ดูแล คุณภาพและมาตรฐานสุขภาพ ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด ให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อการใช้และการบริโภค ซึ่งขั้นตอนการประเมินเอกสารวิชาการที่แสดงข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพิจารณาทะเบียนตำรับ ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นตำรับที่สมควรได้รับอนุญาตให้จำหน่ายได้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าหน้าที่ในงานกำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกตลาด จำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าของวิวัฒนาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่เสมอ โดยความรู้เหล่านี้สามารถสืบค้นได้จากการอ่านรายงานการวิจัย บทความวิชาการต่างๆ และการสืบค้นข้อมูลจากทาง electronic เป็นต้น ซึ่งคุณภาพของผลงานวิจัยนั้นแตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ในฐานะกำกับ ดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงควรทราบวิธีการประเมินความน่าเชืาอถือของเอกสารวิชาการ ทบทวนและสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ความรู้หรือข้อมูลที่นำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นั้น เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทบทวนรายงานการศึกษาเอกสารวิชาการต่างๆสังเคราะห์และสรุปได้อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานและเอกสารทางวิชาการเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คำสำคัญ
ผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) การประเมินเอกสาร (Dossier Evaluation) รายงานการประเมินการจัดการความเสี่ยง