การประชุมวิชาการ
(online) GDP: different approaches to complying transportation requirements
ชื่อการประชุม (online) GDP: different approaches to complying transportation requirements
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-013-08-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 04 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์ยาดังนี้ ผู้บริหาร เภสัชกรผู้ควรคุมการผลิตหรือการนำสั่งฯ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2564 (Good Distribution Practice; GDP) ข้อ 9 เรื่องการขนส่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ยาเสียหาย ถูกปลอมปน หรือโจรกรรม และต้องทำให้มั่นใจว่าอุณหภูมิในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตลอดการขนส่ง ผู้กระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาไม่ได้สัมผัสกับสภาวะที่อาจส่งผลต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ยาในทุกวิธีารขนส่ง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ต้องใช้การประเมินความเสี่ยงประกอบการพิจารณาวางแผนการขนส่งในการควบคุมและตรวจติดตาม ต้องมีอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ ถูกต้องน่าเชื่อถือ เหมาะสมและจำนวนเพียงพอในการติดตั้งไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม บันทึกสภาวะสอดคล้องตามที่ระบุบนฉลากและจัดเก็บข้อมูล
วัตถุประสงค์
• เพื่อทราบถึงข้อกำหนด จุดประสงค์ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ยาที่ดี
• เพื่อเรียนรู้การประเมินความเสี่ยงในการบริหารการจัดการขนส่ง
• เพื่อเรียนรู้กระบวนการศึกษาการวางแผนผังอุณหภูมิ ของผลิตภัณฑ์ยาต่างประเภท
• เพื่อเรียนรู้การควบคุม ตรวจติดตาม และการบันทึกอุณหภูมิและหรือความชื้นระหว่างการขนส่งทางรถ ทางเรือ และทางอากาศ
• เพื่อเรียนรู้การจัดการความเบี่ยงเบน และปัญหาที่รพบระหว่างการขนส่ง
คำสำคัญ
Good Distribution Practice, GDP, การขนส่ง, การกระจายผลิตภัณฑ์ยา, การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยา
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ เภสัชกรที่เข้าอบรมและผ่านทดสอบจะได้รับ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง