การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง มาตรฐานคุณภาพ ยาสมุนไพร สารสกัด และวัตถุดิบ
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง มาตรฐานคุณภาพ ยาสมุนไพร สารสกัด และวัตถุดิบ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-023-08-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 19 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ