การประชุมวิชาการ
2021 US-Thai Pharmacy Consortium Meeting (Post-conference)
ชื่อการประชุม 2021 US-Thai Pharmacy Consortium Meeting (Post-conference)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-019-07-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 30 ก.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ เภสัชกร เภสัชกรประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ นักศึกษา นักวิชาการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 1,000 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ US-Thai Pharmacy Education Consortium ถือเป็นก้าวสำคัญของการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ในประเทศไทยก้าวหน้าสู่ทศวรรษที่สองของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยกับสถาบันชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้ Memorandum of Agreement - U.S.-Thai Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนผลักดันพัฒนาการด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยสมาชิกฝั่งประเทศไทยและสหัรัฐอเมริกา จะสับเปลี่ยนกันเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดประชุม...
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตรศึกษา ด้านเภสัชกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและในระบบสากล ตลอดจนการเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์การด้านการศึกษาและการบริการวิชาชีพทางเภสัชกรรมต่อไป
คำสำคัญ