การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ Vaccine handling in non-hospital sites: lessons learn from mass vaccination situation
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ Vaccine handling in non-hospital sites: lessons learn from mass vaccination situation
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-020-07-2564
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 01 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ