การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลในวัยหมดประจำเดือนแบบรอบด้าน”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลในวัยหมดประจำเดือนแบบรอบด้าน”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-010-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 04 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาที่สนใจจำนวน 200-400 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (มีคนอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่า 10 % หรือมีคนอายุ 65 ปี ขึ้นไปมากกว่า 7% ของประชากรทั้งประเทศ) ตั้งแต่ปี 2548 แล้ว และในปีนี้ 2564 จะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” (มีคนอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20 % หรือมีคนอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 14 % ของประชากรทั้งประเทศ) ซึ่งจากข้อมูลกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 ระบุว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 11.1 ล้านคน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศชาย 4.9 ล้านคน และเพศหญิง 6.2 ล้านคน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข : https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30453)
สตรีวัยทองหรือสตรีวัยหมดประจำเดือน (Menopause) คือวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจเกิดจากการ ขาดฮอร์โมนเพศจากรังไข่ ส่งผลให้ไม่มีประจำเดือนติดต่อกัน 1 ปี โดยพบได้ในช่วงอายุ 40-60 ปี หรือในสตรีที่ได้รับการผ่าตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคล้าย ๆ คนหมดประจำเดือน (บทความสุขภาพ: เช็คอาการ เข้าข่าย "วัยทอง" หรือยัง? (Menopause) | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (siphhospital.com))
อาการข้อเสื่อมเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้หญิงมากว่าผู้ชายและอุบัติการณ์ความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลัง วัยหมดประจำเดือน ข้อเสื่อมที่พบได้บ่อยคือบริเวณมือและหัวเข่า ผลกระทบของอายุที่มีต่อความเสี่ยงในการเกิดข้อเข่าเสื่อมทั้งสะโพกและข้อเข่าในผู้หญิงเป็นไปในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันโดยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างอายุ 50 ถึง 75 ปี ในทางกลับกันความเสี่ยงต่อการเกิดข้อเสื่อมที่บริเวณมือ ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน อายุ 50-60 ปี มีอัตราสูง ≥ 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีอายุใกล้เคียงกัน (Menopause and Osteoarthritis: Any Association?: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6332715/)
ส่วนการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงก็พบได้มากในผู้หญิงวัยนี้เช่นเดียวกัน การขาดฮอร์โมนเพศ ทำให้เนื้อเยื่อช่องคลอดขาดความยืดหยุ่นและชุ่มชื้น ทำให้มีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อที่อยู่รอบ ๆ ช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะมีการฝ่อลีบและหย่อนตัวลงทำให้มีปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะบ่อย และมีอาการแสบที่ช่องทางออกของท่อปัสสาวะ (บทความสุขภาพ: เช็คอาการเข้าข่าย "วัยทอง" หรือยัง? (Menopause) | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (siphhospital.com))
ดังนั้น การดูแลในวัยหมดประจำเดือนแบบรอบด้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว เพื่อที่จะสามารถให้ความรู้แก่ประชาชนได้ โดยเฉพาะการให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลร่างกายในช่วงที่เกิด การเปลี่ยนแปลงทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเปลี่ยนถ่ายในการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน การให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลและการเลือกใช้ยาในการรักษาเบื้องต้น เพื่อลดหรือป้องกันอาการข้อเข่าเสื่อมที่เกิดทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน และช่วยลดอาการต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงซึ่งพบได้มากในผู้หญิงวัยนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเภสัชกรจึงควรมีความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องการดูแลในวัยหมดประจำเดือนแบบรอบด้าน เพื่อที่จะสามารถเลือกยาทางเลือกต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษาอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในการดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนและยาทางเลือกต่าง ๆ ที่ช่วยให้อาการต่าง ๆ ดีขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสม ผ่านการให้ความรู้จากการอบรมที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา จึงได้จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “การดูแลในวัยหมดประจำเดือนแบบรอบด้าน” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เภสัชกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นในวัยหมดประจำเดือน
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เภสัชกรทราบแนวทางการดูแลผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน
3. เพื่อให้เภสัชกรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพในการดูแลผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน
คำสำคัญ
วัยหมดประเดือน, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า, การชะลอข้อเข่าเสื่อม, สารสกัดจากธรรมชาติ, จุดซ่อนเร้น
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ https://mylan.zoom.us/webinar/register/WN_rBnjnMI5SpuFhz9DiAHs7A