การประชุมวิชาการ
(Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 4: “Medication Safety during the COVID-19 for Diabetic patients”
ชื่อการประชุม (Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 4: “Medication Safety during the COVID-19 for Diabetic patients”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-049-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 28 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค สามารถเลือกใช้ยาและให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคอันดับต้นๆ ที่พบในประเทศไทยซึ่งเป็นโรคที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา และรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยเพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Medication Safety during the COVID-19 for Diabetic patients” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และหลักการรักษาผู้ป่วยอย่างปลอดภัยในช่วงโควิด-19 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม สภาวะทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย การให้คำแนะนำและความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วย รวมถึงการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมในช่วงโควิด -19 และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในการปรับพฤติกรรมหรือหลีกเลี่ยงการกำเริบของโรค เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงโรคเบาหวาน และปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อความรุนแรงของโรคในยุคโควิด-19
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ยารักษาและให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างเหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการรักษาและป้องกันการกำเริบของโรค และการวางแผนการรักษาที่ปลอดภัยในช่วงโควิด-19
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th