การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2021
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2021
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-021-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
วันที่จัดการประชุม 24 -25 ก.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) แก่เภสัชกรที่ปฏิบีติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ให้มีศักยภาพและควาพร้อมในการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
Contemporary Review in Pharmacotherapy