การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง UBU pharmacy conference 2021 (UBPHAR 2021): update on infectious diseases and pharmacotherapy
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง UBU pharmacy conference 2021 (UBPHAR 2021): update on infectious diseases and pharmacotherapy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-003-07-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 08 -09 ก.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (service plan) และนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ มีความสำคัญในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค สำหรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และโรคติดเชื้อในปัจจุบันมีการอุบัติใหม่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นต้น ทำให้แนวทางการรักษาโรคมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based medicine) บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้ยาและเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพมีหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม จึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการ แต่ปัจจัยหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ คือ ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการโรคและข้อมูลทางยาที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเภสัชศาสตร์ เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตลอดจนให้การบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง UBU pharmacy conference 2021 (UBPHAR 2021): update on infectious diseases and pharmacotherapy โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลผู้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และโรคอุบัติใหม่ แก่บุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เพื่อให้เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมและยกระดับการให้บริการทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลโรคติดเชื้อละโรคอุบัติใหม่ แก่บุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ
2. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท พันธกิจ และผลงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับเครือข่ายทางวิชาชีพ เครือข่าย / องค์กรชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์/โทรสาร 0-4535-3603 E-Mail darunee.n@ubu.ac.th ติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมวิชาการต่างๆของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ที่ Facebook fanpage : Facebook: https://www.facebook.com/cpeubu/