การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “Basic principle to clinical practice in pharmacy” ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “Basic principle to clinical practice in pharmacy” ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-004-07-2564
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom
วันที่จัดการประชุม 03 ก.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 มีหนึ่งในพันธกิจหลักคือ ในบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย และเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งให้การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกรอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนายาใหม่ ๆ ขึ้นมาจำนวนมาก อีกทั้งเทคนิคการใช้ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การใช้ยาเพื่อการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยจึงต้องมีความรู้ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบเภสัชภัณฑ์ กลไกการออกฤทธิ์ การบริหารยา การติดตาม และการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสม เภสัชกรมีความจำเป็นต้องบูรณาการ ความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ โรค และผู้ป่วย แบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงเห็นความจำเป็นให้มีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ และเภสัชกรผู้สนใจ
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกร โดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
2 เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพและเป็นอาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก
คำสำคัญ
Drug Selection for Hospital , Principle of Extemporaneous Preparation , R2R
วิธีสมัครการประชุม
✍️ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/HM9q6vgTKfghvWT26 (ฟรีค่าลงทะเบียนรับจำนวน 300 ท่านเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️โทร 02 9869213 ต่อ 4285 ,4286 Email: tupharmasap@gmail.com