การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน ในการให้คำปรึกษาและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน ในการให้คำปรึกษาและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-003-05-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 29 พ.ค. 2564 - 12 ก.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ซึ่งโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การติดเชื้อได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเริ่มมีการรณรงค์ให้ใช้วัคซีนประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรและกระจายวัคซีนโควิด-19 ไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อสูง วัคซีน COVID-19 จัดว่าเป็นกลุ่มยาใหม่ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตามข้อมูลและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการถูกนำมาใช้ในสถานการณ์เร่งด่วน ซึ่งข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ยังมีการทบทวนอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถรับการบริการวัคซีนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบภาวะสุขภาพทั้งของตนเอง และการหวังผลในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของประชาชน “เภสัชกร” เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ป่วยและประชาชนได้รับประโยชน์และความปลอดภัยจากการใช้ยา จึงควรมีการทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการรับบริการวัคซีนของประชาชน รวมถึงการประสานความร่วมมือด้านการติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการรับวัคซีน เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยจากการใช้วัคซีนต่อไปในระดับพื้นที่และประเทศต่อไป
ดังนั้น สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี คณะทำงานเครือข่ายความปลอดภัยด้านยาจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชนในการให้คำปรึกษาและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนในจังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในชุมชนร้านยา รวมถึงเภสัชกรในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาด้านยาที่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีน COVID-19 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการรับวัคซีนในการสร้างภูมิต้านทานต่อต้านเชื้อโรค และมีการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุด โดยความร่วมมือจากเภสัชกรทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน ในการให้คำปรึกษาและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี
คำสำคัญ
วัคซีน COVID-19, การให้คำปรึกษาด้านยา, การติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน, Adverse Events Following Immunization (AEFI)