การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การใช้ยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “การใช้ยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-008-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 25 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคแพ้อากาศ หรือจมูกอักเสบภูมิแพ้ เป็นโรคที่เกิดจากเยื่อบุจมูกมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มักจะมีอาการ เป็นๆ หายๆ การใช้ยารักษาโรคแพ้อากาศเป็นการรักษาที่ทำให้การอักเสบในเยื่อบุจมูกลดน้อยลง ทำให้อาการคัน จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล หรือมีเสมหะลงคอลดน้อยลง แต่การรักษาดังกล่าวเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ บางครั้งผู้ป่วยไม่สามารถลดหรือหลีกเลี่ยงเหตุที่ทำให้มีอาการได้ อาจจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ ทางจมูกซึ่งการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในปัจจุบันเมื่อเริ่มรักษาด้วยยา ในกรณีที่อาการรุนแรงน้อยและยังไม่รบกวนคุณภาพชีวิต ให้เริ่มจากการใช้ยาต้านฮีสตามีน และ/หรือยาหดหลอดเลือด สำหรับในกรณีที่อาการรุนแรงปานกลางถึงมาก หรืออาการที่เกิดขึ้นรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ไม่ว่าจะมีระดับความรุนแรงใด สามารถใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกเดี่ยว ๆ และ/หรืออาจใช้ยาต้านฮีสตามีนเป็นยารักษาร่วมได้ แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในบริบทร้านยา พบว่ายังเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการจ่ายยาสเตียรอยด์พ่นจมูก โดยเฉพาะเรื่องข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย นอกจากนี้การเลือกจ่ายยาต้านฮีสตามีน และ/หรือยาหดหลอดเลือดให้แก่ผู้ป่วยยังคงต้องมีการทบทวนความรู้ให้กับเภสัชกรอย่างต่อเนื่องถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยด้วยเช่นกัน
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้ยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้นี้ในบริบทของเภสัชกรชุมชน จึงได้จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง การใช้ยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้ เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจ่ายยารักษาโรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้
คำสำคัญ