การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “Family Planning by Telepharmacy New Normal in COVID-19 era”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “Family Planning by Telepharmacy New Normal in COVID-19 era”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-007-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 19 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันช่องทางการรับข้อมูลเรื่องการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดของประชาชนมีหลากหลายช่องทาง ทั้งจาก สถานพยาบาล ร้านขายยาทั่วไป หรือแม้แต่อินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อพฤติกรรม การคุมกำเนิดและอาจทำให้การคุมกำเนิดไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ในขณะที่ประเทศไทยมีร้านขายยาจำนวนมากกระจายอยู่ตามเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุข ทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพจากร้านขายยาได้โดยง่าย จากการเก็บข้อมูลใน พ.ศ.2556 พบว่าร้านขายยาเป็นแหล่งที่ผู้บริโภคเข้ามาหาข้อมูลเรื่องการคุมกำเนิดมากที่สุด กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ร้านขายยายังเป็นหน่วยหนึ่งของภาคเอกชนที่จะช่วยเป็นด่านแรกในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เกิดการบริการทางการแพทย์ทางไกลในบางประเภท ซึ่งผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมาพบกับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (telepharmacy) ซึ่งเป็นการบริบาลทางเภสัชกรรมและการส่งมอบเภสัชภัณฑ์จากเภสัชกร ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลไปยังผู้ป่วยที่อยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ผู้ป่วยจะได้รับยาและการดูแลรักษาทางเภสัชกรรมภายในสถานที่ที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการเข้าถึง ซึ่งครอบคลุมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านยา (patient counseling), การติดตามการรักษาและผลข้างเคียง (drug therapy monitoring) การจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ (refill the prescribed drugs) เป็นต้น
ดังนั้น อาชีพเภสัชกรจึงสามารถให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัวและวิธีการคุมกำเนิดได้มากขึ้น เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและยุติการตั้งครรภ์ไม่ปลอดภัย ผ่านการให้ความรู้จากร้านขายยาที่ผ่านการอบรมที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา ให้มีความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องวิธีการคุมกำเนิดรูปแบบต่าง ๆ และสามารถให้คำปรึกษาแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว และวิธีการคุมกำเนิดโดยการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม ตลอดจนทราบถึงมาตรฐานและขั้นตอนในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล จึงได้จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง Family Planning by Telepharmacy New Normal in COVID-19 era เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว และวิธีการคุมกำเนิดโดยการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงมาตรฐานและขั้นตอนในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
คำสำคัญ