การประชุมวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ : ความรู้เรื่องวัคซีนโควิดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อการประชุม โครงการบริการวิชาการ : ความรู้เรื่องวัคซีนโควิดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-004-04-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 29 พ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นิสิตเก่า และประชาชนทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (SAR-Cov2) เป็นไปกว้างขวางและรุนแรงเพิ่มขึ้น อันส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสุขภาพของประชาชน เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัสได้แก่ มาตรการทางสังคมต่าง ๆ เช่น การล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
เครื่องมือสำคัญอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ วัคซีน ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมากมายหลายยี่ห้อจากหลายผู้ผลิต เช่น SinoVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer Johnson’s and Johnson, และ Sputnik V
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตวัคซีนของบริษัทต่าง ๆ หนึ่งในพันธกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การบริการวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับยา วัคซีนและสุขภาพ ดังนั้น เพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจและความต้องการของสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดให้มีโครงการ บริการวิชาการ: ความรู้เรื่องวัคซีนโควิดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งนิสิต และนิสิตเก่าของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน อันจะนำไปสู่การป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของการติดเชื้อ SAR-CoV2 ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อบริการวิชาการด้านความรู้เรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต และนิสิตเก่า คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ
การบริการวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา วัคซีนและสุขภาพ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรัญญา อินทโชติ หน่วยบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-5596-3603