การประชุมวิชาการ
(Online) Managing patients with Headache or Sore Throat
ชื่อการประชุม (Online) Managing patients with Headache or Sore Throat
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-030-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 30 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยา เป็นเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมๆ กับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คาแนะนาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมโรคปวดศีรษะไมเกรน เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่ง โดยจะมีอาการปวดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย มีส่วนสาคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ เพราะโรคไมเกรนเป็นโรคหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยต้องทรมานจากความปวด บางรายปวดรุนแรงมากจนทางานไม่ได้ ต้องขาดงาน ทาให้สูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อย
ในขณะเดียวกัน อาการเจ็บคอ ก็เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญสาหรับชุมชน อาการเจ็บคอส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
แต่ทว่าประชาชนส่วนใหญ่กลับได้รับยาปฏิชีวนะในทุกครั้งที่มีอาการเจ็บคอ ซึ่งเป็นการได้รับยาโดยไม่จาเป็น และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา
ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชานาญ การให้บริการและคำแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อ สารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3) เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
Migraine triggers, Symptom Checker, Alleviating migraine pain, Migraine medications, AMR Roadmap for Pharmacy, Pharmacists’ Leadership Roles, Behavior
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th