การประชุมวิชาการ
(Online) หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร (Principle of Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacists)
ชื่อการประชุม (Online) หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร (Principle of Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacists)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-027-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 28 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
ด้วยความก้าวหน้าขององค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรคและลักษณะทางพันธุกรรม เภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenetics) และ เภสัชวิทยาจีโนม (pharmacogenomics) ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในลักษณะที่เรียกว่าการแพทย์แม่นยำ (precision medicine) ที่เน้นการรักษาตามลักษณะการตอบสนองต่อการรักษาและลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ระรายกำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนแปลงลักษณะการดูแลรักษาผู้ป่วย เภสัชกรซึ่งเป็นบุคคลากรสำคัญในด้านการใช้ยาจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์ พร้อมรองรับบริบทและลักษณะการปฏิบัติงานที่กำลังเกิดขึ้นนี้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรจัดอบรมที่มุ่งให้เภสัชกรมีความรู้พื้นฐานสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์ หลักการเภสัชวิทยาจีโนม และการแพทย์แม่นยำ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติมหรือประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติงานวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์
1 ความรู้พื้นฐานสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์ หลักการเภสัชวิทยาจีโนม และการแพทย์แม่นยำ
2 ได้เห็นตัวอย่างและทราบบริบทการประยุกต์ใช้ เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาจีโนม และการแพทย์แม่นยำในการนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติงานวิชาชีพ
คำสำคัญ
คำสำคัญ: เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาจีโนม การแพทย์แม่นยำ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th