การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลผู้ป่วยไมเกรนฉบับเภสัชกร”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลผู้ป่วยไมเกรนฉบับเภสัชกร”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-006-04-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 29 เมษายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ไมเกรน (migraine) เป็นโรคปวดศีระษะที่พบได้บ่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุของโรคเชื่อว่าอาจเกิดจากพันธุกรรม หรือ ปัจจัยกระตุ้น (trigger factor) จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลทำให้หลอดเลือดแดงทั้งด้านในและด้านนอกกระโหลกเกิดการขยายตัว (vasodilation) ได้มากและง่ายกว่าคนปกติ ส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะในที่สุด การค้นหาปัจจัยกระตุ้นให้พบและหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเหล่านั้นเป็นการป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรนที่ดีและปลอดภัย แต่อย่างไรก็ดีการใช้ยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนก็อาจมีความจำเป็นในผู้ป่วยบางราย เช่น ผู้ป่วยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นได้ หรือผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเมื่ออาการกำเริบ เป็นต้น ยาที่ใช้รักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนฉับพลัน (abortive drugs) และยาป้องกันการเกิดไมเกรน (preventive drugs) ซึ่งยาที่พบว่ามีการใช้บ่อยและมีข้อควรระวังในการใช้ยาค่อนข้างมาก คือ ยา ergotamine ซึ่งเป็นยาประเภทที่ใช้รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนฉับพลัน
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมักใช้ยาจากร้านยา เพื่อบรรเทาอาการปวดเบื้องต้น เช่น อาการปวดศีรษะไมเกรน การปวดอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ ดังนั้น ร้านขายยาจึงเป็นด่านแรกของหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีดูแลสุขภาพแก่ชุมชน การเลือกใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดนั้น ควรคำนึงถึงความรุนแรงของอาการ สภาวะของผู้ป่วย และข้อควรระวังของยาแต่ละชนิด เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน เภสัชกรและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาควรมีความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาอาการไมเกรน และป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงจากการใช้ยารักษาไมเกรน รวมถึงแนวทางการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียง
ดังนั้น ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดอบรมวิชาการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วย ไมเกรนฉบับเภสัชกร” เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ให้กับเภสัชกร และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาโรคไมเกรนให้มากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ทางวิชาการเรื่องการป้องกันและการใช้ยารักษาไมเกรน
2. เพื่อให้เภสัชกรแลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาสามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตระหนักถึงข้อควรระวังในการใช้ยารักษาไมเกรน
คำสำคัญ
ไมเกรน, ปวดหัว, การป้องกัน, สิ่งกระตุ้น, Ergotamine
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/Tp76N2QyQqZkN16Q6 (สอบข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล์ info@medical-leaders-thailand.com , LINE OA : @mltofficial หรือโทร คุณธนพร 02-118-0873, 084-388-7214 หรือคุณชนาภา 062-374-3051 )