การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564 "Update Diabetes Management and Holistic Care 2021"
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564 "Update Diabetes Management and Holistic Care 2021"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-010-07-2564
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 14 -16 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเบาหวาน/ศูนย์สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญของทุกประเทศทั่วโลก ผู้เป็นเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น หากการดูแลรักษาไม่มีประสิทธิภาพดีพอจะเป็นเหตุนำไปสู่ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังของระบบต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไตวาย สูญเสียสายตา แผลที่เท้าและถูกตัดเท้า ดังนั้นการดูแลรักษาผู้เป็นโรคเบาหวานในปัจจุบันจึงมุ่งเน้น Diabetes Self-Management Education ควบคู่กับการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ตระหนักเห็นความสำคัญของการควบคุม มีทักษะการดูแลเบาหวานด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเกิดประโยชน์จนนำไปสู่ผลการรักษาที่ดีขึ้น
การให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลเบาหวานแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพและจัดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลศิริราช เน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic Approach) ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างทักษะผู้เป็นเบาหวานจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานขั้นสูง และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการจัดอบรมนี้ จะมีการจัดอบรมทั้งหมด 3 วัน ทุกเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคม ของทุกปีโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากศูนย์เบาหวานศิริราช และจากภาควิชาต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ การเผยแพร่ความรู้ การดูแลผู้เป็นเบาหวานอย่างถูกต้อง เป็นระบบ ทันสมัย และครบองค์รวมในการดูแลรักษา การอบรมประกอบด้วย 2 หลักสูตร ซึ่งจะจัดสลับกันปีเว้นปี ได้แก่
1) หลักสูตรที่ 1 (Practical Points in Diabetes Care) ซึ่งเป็นการสอนพื้นฐาน หลักการในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (Practical point) การวินิจฉัย การประเมินภาวะแทรกซ้อน การสั่งการรักษา การบริหารยารับประทาน ยาฉีดเบาหวาน การออกกำลังกาย การให้ความรู้ การปรับพฤติกรรม การดูแลผู้เป็นเบาหวานในกรณีผู้สูงอายุ และเด็ก รวมถึงการป้องกันโรคเบาหวาน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ ผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Diabetes Educators) และบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเบาหวาน/ศูนย์สาธารณสุข โดยสามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มทีมการรักษา
*** การจัด workshop นั้น ทางทีมงานจะมีการจัดกิจกรรมแยกให้เหมาะสมตามระดับกลุ่มผู้เข้าอบรม เช่น
กลุ่มแพทย์ พยาบาลเชี่ยวชาญเป็นต้น
2) หลักสูตรที่ 2 (Advanced skills for diabetes) ซึ่งเป็นการสอนการประยุกต์ความรู้พื้นฐาน
การวินิจฉัยเบาหวานชนิดอื่นๆ (Other type Diabetes) การแก้ปัญหาและรักษาในกรณีผู้เป็นเบาหวานที่มีอาการซับซ้อน (Complicated case DM) ความรู้โรคเบาหวานใหม่ๆ ทันสมัย (Last updated evidence) การดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 การจัดอาหารสำหรับผู้มีภาวะพิเศษ เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางไต เทคนิคขั้นสูงในการปรับพฤติกรรม การควบคุมระดับน้ำตาลเวลาไม่สบาย หรือได้รับการรักษาด้วยยา Steroid การดูแลรักษาเบาหวานในผู้ป่วยวิกฤติ การรักษาเบาหวานให้หายขาด เทคนิคใหม่ๆ ในการรักษาแผลเท้าเบาหวาน การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับการดูแลรักษาเบาหวาน (CGM, Insulin pump, technology for DM complication management) รวมถึงการทำวิจัยด้านเบาหวาน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Diabetes Educators) ที่มีประสบการณ์พื้นฐานในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
ดังนั้น ศูนย์เบาหวานศิริราชจึงกำหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564 (Update diabetes management and holistic care 2021: Challenging in Diabetes Management 2021) โดยหลักสูตรที่ 2 (Practical Points in Diabetes Care) แก่ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันให้การประยุกต์ความรู้พื้นฐาน ทักษะ และรวมทั้งดูแลผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว การวินิจฉัยเบาหวานชนิดอื่นๆ (Other type Diabetes) การแก้ปัญหาและรักษาในกรณีผู้เป็นเบาหวานที่มีอาการซับซ้อน (Complicated case DM) ความรู้โรคเบาหวานใหม่ๆ ทันสมัย (Last updated evidence) การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับการดูแลรักษาเบาหวาน (CGM, Insulin pump, technology for DM complication management) รวมถึงการทำวิจัยด้านเบาหวาน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรม
2.1 มีความรู้และแนวทางการดูแลผู้เป็นเบาหวานที่ทันสมัย
2.2 มีทักษะและทัศนคติการให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัว สู่การปฏิบัติจริง และนำไปสู่ผลการรักษาที่ดี และป้องกันภาวะแทรกซ้อน
2.3 มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
2.4 เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เป็นเบาหวานให้มีส่วนร่วมในการจัดการดูแลตนเองให้มากขึ้น
คำสำคัญ
-
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน 1 Early registration 2,000 บาท 2 Late registration 2,200 บาท สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/diabetes/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 419 9568-9 ต่อ 105