การประชุมวิชาการ
งานประชุม T-RPG Webinar 2564 ครั้งที่ 1 Pharmacotherapy management of diabetes in CKD patients: Highlights from new KDIGO 2020
ชื่อการประชุม งานประชุม T-RPG Webinar 2564 ครั้งที่ 1 Pharmacotherapy management of diabetes in CKD patients: Highlights from new KDIGO 2020
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-007-04-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 06 เมษายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ