การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลเภสัชกรรม เรื่อง Patient Safety (Group of drugs)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลเภสัชกรรม เรื่อง Patient Safety (Group of drugs)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-002-03-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 09 -11 มิถุนายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 65 คน ประกอบด้วย อาจารย์แหล่งฝึก จํานวน 20 คน เภสัชกรผู้สนใจ จํานวน 30 คน อาจารย์/วิทยากร/และเจ้าหน้าที่ จํานวน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เภสัชกรจึงต้องทํางานร่วมกับผู้ป่วย แพทย์พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยาโรคเรื้อรัง สาเหตุหลักที่ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาคือการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการขาดความรู้ในการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์และการขาดความเข้าใจถึงความสําคัญของการใช้ยาอาจทําให้ผู้ป่วยหยุดยาเอง
การพัฒนายาใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ยาที่มีประสิทธิและความปลอดภัยสูงกว่ายาเดิม เภสัชกรจึงต้องมีองค์ความรู้เรื่องอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่มีการใช้มากหรือยาใหม่ที่เพิ่งมีจําหน่ายในท้องตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการและอาการแสดง กลไกและปัจจัยเสี่ยงในการเกิด การตรวจติดตามทางห้องปฏิบัติการและการดําเนินการเพื่อที่จะสามารถวางแผนเฝ้าระวัง แก้ไข และ/หรือป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถสื่อสารกับแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยเพื่อให้แผนการใช้ยาบรรลุเป้าหมายการรักษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
1. ระบุอาการไม่พึงประสงค์ กลไกการเกิดและปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังจากการใช้ยากันชัก ยาที่ทําให้หลอดเลือดหดตัว ยาเคมีบําบัด ยาต้านเอชไอวี ยาต้านจุลชีพ ยาต้านเชื้อรา warfarin ยาลดความดันโลหิต ยาขับปัสสาวะและ
ยาลดน้ําตาลในเลือด
2. วางแผนแก้ไขหรือป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาที่ใช้บ่อยหรือยาที่เพิ่งจําหน่ายในท้องตลาดได้
3. ให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อแก้ไขหรือป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาได้
คำสำคัญ
Patient Safety (Group of drugs)
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัทมา จันทราคีรี หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0-5596-3734 สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ URL: https://sites.google.com/view/conference-nu